Vedtekter

Vedtekter Liverbirds Trondheim

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Liverbirds Trondheim.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er å fremme samholdet mellom supportere av Liverpool F.C., formidle informasjon om Liverpool F. C., arrangere reiser og andre tiltak som er i medlemmenes interesse, samt tilkjennegi vår støtte til Liverpool F.C.
Foreningen støtter og oppmuntrer til økt aktivitet i barne- og ungdoms fotballen lokalt.

§ 3 Foreningens adresse

Foreningens administrasjonskontor er i Trondheim.

§ 4 Foreningens medlemmer

Alle personer kan bli medlemmer av foreningen. Medlemmene er vår største ressurs og styret er valgt for å ivareta medlemmenes interesser.
Innmelding skjer til foreningens styre. Medlemskapet løper fra den tid kontingenten er betalt og ut inneværende år. Medlemsskapet fornyes ved å betale inn ny kontingent.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret/medlemmer og ligger oppdatert under informasjon om medlemskap.Et medlem kan når som helst melde seg ut. Utmeldelse skal skje skriftlig til foreningens styre. Utmeldelse medfører ikke rett til å få tilbakebetalt innbetalt kontingent.
Som medlem har man rett til å delta på foreningens fellesarrangementer. Meddelelser til medlemmene formidles elektronisk. Dersom et medlem ikke betaler kontingenten innen l4 dager etter purring, opphører medlemskapet. Likeså kan et medlem utelukkes fra medlemskap, dersom vedkommende oppfører seg i strid med foreningens vedtekter eller viser oppførsel som er usømmelig eller uforenlig med foreningens formål.Utelukkelse av et medlem besluttes av styret. Medlemmer under 16 år betaler ingen medlemskontingent.

§ 5 Foreningens styre

Foreningens styre består av inntil 6 medlemmer. Styret velges av årsmøtet. Medlemmer som ønsker å foreslå kandidater til styret, må meddele dette til foreningens styre senest innen 14 dager før årsmøtet avholdes. Årsmøtet velger president og denne bør ha erfaring fra styrearbeid i Liverbirdsklubb eller LFCSCSN. Styret konstituerer seg og velger kasserer, sekretær og andre nødvendige funksjoner etter at styret er valgt på årsmøtet. Noen styremedlemmer velges for ett år og noen for to år av gangen for å sikre kontinuitet.

Styremøte holdes når det bestemmes av styrets president eller forlanges av minst 3 styremedlemmer.

Til gyldig beslutning i styret kreves at minst 3 av styremedlemmene er til stede og at mer enn 50% av de tilstede værende gir sin tilslutning til vedtaket. Ved stemmelikhet skal presidentens dobbeltstemme være avgjørende.

Styret avgjør selv ved vanlig flertallsbeslutning om en sak er av så stor viktighet eller av en slik karakter at den bør overlates til årsmøtet til avgjørelse.

Firma tegnes foruten av det samlede styre av styrets president sammen med en av de øvrige medlemmer. President og kasserer kan meddele prokura.

§ 6 Økonomi

Styret har ansvar for at foreningen fører regnskap med de midler den forvalter.

§ 7 Foreningens årsmøte

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkallelse skjer med minst 14 dagers varsel pr epost eller ved kunngjøring på egen nettside. Innkallingen skal inneholde de saker som skal behandles på årsmøtet. Det påligger det ordinære årsmøtet:

l. Å behandle styrets årsberetning.
2. Fastsettelse av resultatregnskapet og balansen, samt anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
3. Behandle budsjett fremlagt av styret.
4. Velge styre samt fastsette styrets honorar.
5. Velge revisor når dette er nødvendig etter loven og fastsette revisors honorar.
6. Årsmøtet fastsetter, etter forslag fra styret, årskontingenten.
7. Å behandle eventuelle andre saker som er nevnt i innkallingen.

Vedtak på årsmøtet treffes med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør presidentens stemme utslaget (dobbeltstemme).

Vedtektsendring kan bare besluttes på årsmøtet ved vedtak med 2/3 stemmeflertall. Forslag til vedtektsendring må være innsendt styret innen utgangen av foregående år.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes etter styrets bestemmelse når styret finner det nødvendig eller det forlanges av minst 2/3 av medlemmene, som har vært medlem i minst 3 måneder, ved skriftlig krav til styret. Det sammenkalles på samme måte som det ordinære årsmøtet og behandler bare de saker som er nevnt i innkallelsen.

§ 9 Stemmerett

På årsmøtet har hvert medlem en stemme. Medlem kan ikke møte ved fullmektig.
Som medlem regnes de som har betalt kontingent for inneværende år.

§ 10 Oppløsning av foreningen

Oppløsning av foreningen kan besluttes av årsmøtet. Slik beslutning må fattes med minst 2/3 flertall. 23 foundation i Liverpool, Storbritania. mottar evt overskudd ved oppløsning av foreningen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Support and believe